ar Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk

SG.2110.3.2023

 

URZĄD GMINY GARBATKA – LETNISKO
Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka – Letnisko

 

OGŁASZA PONOWNY NABÓR
na wolne stanowisko URZĘDNICZE INFORMATYK

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej,
 4. dobra znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux, iOS oraz umiejętność instalowania i konfiguracji urządzeń peryferyjnych na ww systemach,
 5. dobra znajomość oprogramowania RouterOS/Mikrotik w zakresie konfiguracji sprzętu
  i jego obsługi,
 6. dobra znajomość oprogramowania w zakresie konfiguracji, zarządzania i obsługi UTM/ Stormshields lub podobne, podstawowa znajomość działania sieci bezprzewodowych, konfiguracji urządzeń bezprzewodowych i ich zarządzania,
 7. podstawowa znajomość instalacji i konfiguracji systemów informatycznych,
 8. podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji macierzy dyskowych,
 9. znajomość obsługi systemów informatycznych wraz z konfiguracją podstawowych usług,
 10. preferowane wykształcenie o kierunku informatycznym,
 11. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem zadań objętych niniejszym ogłoszeniem,
 12. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 13. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 14. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 15. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania Urzędu.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Rozwiązywanie podstawowych problemów użytkowników związanych z codzienną obsługą komputera oraz prawidłowym funkcjonowaniem środowiska informatycznego
  w urzędzie.
 2. Przygotowywanie komputerowych stanowisk pracy w urzędzie, przenoszenie ich oraz likwidowanie.
 3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w urzędzie, dokonywanie przeglądów stanowisk.
 4. Administrowanie siecią teleinformatyczną urzędu oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN.
 5. Administrowanie serwerami urzędu, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji.
 6. Administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu urzędu.
 7. Administracja systemem antywirusowym jednostki.
 8. Zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego
  i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego urzędu.
 9. Wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych referatach Urzędu.
 10. Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych referatach urzędu.
 11. Nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu urzędu.
 12. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w urzędzie.
 13. Zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci.
 14. Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń.
 15. Planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych.
 16. Koordynacja działań w zakresie informatyzacji urzędu.
 17. Współpraca z innymi referatami w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych.
 18. Współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze zewnętrzne w zakresie środowiska teleinformatycznego.
 19. Zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW.
 20. Prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych.
 21. Wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym.
 22. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego urzędu i koordynacja spraw
  w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.
 23. Instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych.
 24. Monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych
  w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania.
 25. Wprowadzanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej oraz BIP.
 26. Obsługa informatyczna Rady Gminy.
 27. Obsługa gminnego monitoringu.
 28. Kontakty z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu.
 29. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających
  z poleceń przełożonych.
  1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca jednozmianowa w wymiarze 1 etat, pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530) zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, zatrudnienie nastąpi niezwłocznie,
 • praca w godzinach od 7.30 do 17.00 w poniedziałek, od 7.30 do 15.30 od wtorku
    do czwartku i od 7.30. do 14.00 w piątek,
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko,
 • praca przy monitorze komputera, wysiłek umysłowy, wyjazdy służbowe,
 • praca w pomieszczeniu, usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze, w budynku
    nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko,
   w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny – podpisany przez kandydata,
 • życiorys – curriculum vitae - podpisany przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru
  stanowiącego załącznik do ogłoszenia - podpisany przez kandydata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem zadań objętych niniejszym ogłoszeniem (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach przydatnych na danym
  stanowisku (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych - podpisane przez kandydata,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe -
  podpisane przez kandydata.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

 

VII. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
  • złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1,
   w sekretariacie pokój nr 15, I piętro lub
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Garbatka – Letnisko ul. Skrzyńskich 1,
   26-930 Garbatka – Letnisko.
 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyk” opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji.
 • Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  31 marca 2023r. do godz. 9.00.
 • O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu
  do Urzędu.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydat składa wszystkie dokumenty wyłącznie w formie papierowej. Nie podlegają ocenie formalnej dokumenty złożone drogą elektroniczną.

 

VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni   
           pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka – Letnisko.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530).

Garbatka – Letnisko, dnia 20 marca 2023r.

19-03-2023 Olga

Kamera online - Bociany Molendy

Kalendarium

lipiec, 2024
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Wideo - wydarzenia

102. rocznica bitwy pod Laskami i Anielinem

Nasze projekty